Temeljem članka 13.Zakona o udrugama („Narodne Novine“broj74/2014) i članka 14.Zakona o sportu („Narodne Novine“ broj 71/2006 i 94/2013)Skupština odbojkaškog kluba „ Valpovka“ Valpovo, na svojoj sjednici održanoj 27.ožujka 2015.godine, u Valpovu,donijela je


S T A T U T
ODBOJKAŠKOG KLUBA  „VALPOVKA“  VALPOVO

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, skraćeni naziv na stranom jeziku, sjedište udruge, teritorij djelovanja udruge, zastupanje, znak udruge i njegov izgled, izgled pečata udruge, ciljevi udruge, područja djelovanja udruge sukladno ciljevima, ciljane skupine udruge, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge, gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu (ako ih udruga obavlja odnosno planira obavljati), način osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova, tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora udruge, prestanak postojanja udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge, postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za udrugu Odbojkaški klub „Valpovka“.

Članak 2.
Naziv udruge glasi: Odbojkaški klub „Valpovka“ (u daljnjem tekstu: Udruga)
Skraćeni naziv Udruge glasi: O.K. „Valpovka“.
Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: Volleyball club “Valpovka“.

Članak 3.
Sjedište Udruge je Valpovo, ulica Dr.Franje Tuđmana 4.
Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge donosi izvršni odbor Udruge.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 4.
Udrugu zastupaju predsjednik Udruge i tajnik Udruge.

Članak 5.
Udruga ima znak. Znak Udruge je: djetelina sa četiri lista, unutar koje se nalazi sportaš-odbojkaš.

Članak 6.
Udruga ima pečat. Pečat Udruge je pravokutnog oblika, promjer pečata je 1,5 cm x 4,00 cm, s lijeve strane je djetelina sa četiri lista, a sa desne strane puni naziv Odbojkaški klub. Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti predsjednik Udruge, a drugi se nalazi u knjigovodstvenom servisu, pri zajednici sportskih Udruga grada Valpova, (gdje se knjiže materijalno-financijski dokumenti Udruge).

II. CILJEVI UDRUGE

Članak 7.
– Planski i organizirani razvoj Udruge i odbojkaškog sporta,
– Omasovljenje i unapređenje odbojkaškog sporta,
– Postizanje vrhunskih sportskih dostignuća u odbojkaškom sportu,
– Razvijanje i unapređenje suradnje sa drugim sportskim udrugama

Članak 8.
Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima je: sport – dvoranska odbojka

Članak 9.
Ciljana skupina Udruge s obzirom na članstvo i korisnike prema kojima je Udruga usmjerena su: – djeca, opća populacija – mladi, opća populacija – sportaši

Članak 10.
Djelatnost kojom se ostvaruju ciljevi Udruge je dvoranska odbojka kao jedna od sportskih grana.
– Odbojka, dvoranska odbojka
– Stalnim vježbanjem članova uvodeći ih u odbojkaški sport, osposobljavajući članove za natjecateljski sport, te osiguravanjem uvjeta za rad svih struktura Udruge
– Stručnim i pedagoškim usavršavanjem sportaša i kadrova
– Poduzimanjem mjera i akcija zbog unapređenja i omasovljavanja odbojkaškog sporta u vidu organiziranja turnira i utakmica
– Natjecanjem svojih selekcija u odbojkaškim ligama
– Suradnji sa drugim odbojkaškim sportskim udrugama i klubovima

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 11.
Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:
– izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge
– javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost
– izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge
– korištenjem komunikacijskih tehnologija putem svoje web stranice Udruge
– javnim priopćavanjem – na druge odgovarajuće načine

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 12.
Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta.
Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge podnosi pisani zahtjev Izvršnom odboru Udruge, koji odlučuje o prijemu u članstvo na svojoj sjednici Izvršnog odbora Udruge u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Ako je osoba mlađa od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju potpisuje roditelj ili skrbnik, a za osobu sa navršenih 14 godina pisanu suglasnost za učlanjenje supotpisuje roditelj skrbnik

Članak 13.

Član Udruge može biti:
– Aktivni član – sportaš odbojkaš
– Podupirući član
– Zaslužni član
– Počasni član

Članak 14.
Aktivni član – sportaš je osoba koja redovito trenira i nastupa na natjecanjima.

Članak 15.
Podupirući član je osoba koja plaća članarinu, ili osoba koja je izabrana u tijela Kluba.

Članak 16.
Zaslužni članovi Kluba su oni, koji su svojim sportskim rezultatima, odnosno svojim radom u odbojkaškom sportu doprinijeli razvoju i širenju odbojke u Valpovu.

Počasni članovi su oni koji su svojim odbojkaškim radom doprinijeli jačanju, razvitku, napretku i uspjehu Udruge. Zvanje zaslužnog i počasnog člana Kluba dodjeljuje Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

Članak 17.
Članovi Kluba imaju sljedeća prava:
– Da biraju i da budu birani u pojedina tijela Udruge,
– Da aktivno sudjeluju u radu pojedinih tijela Udruge,
– Da budu informirani o radu Skupštine i drugih tijela Udruge, o materijalno-financijskom poslovanju Udruge i radu tijela u kojima su zastupljeni predstavnici Udruge,
– Da se materijalnim dobrima kojima Udruga raspolaže, a na način koji odredi Izvršni odbor Udruge, ponašaju i ophode prema istim u duhu sporta i sportske kulture

Članak 18.
Članovi Udruge imaju obveze:
– Da aktivno sudjeluju u radu u pojedinim tijelima Udruge,
– Da kao predstavnici Udruge, sudjeluju u radu tijela u koji su izabrani i da u tim tijelima zastupaju stavove i interese Udruge,
– Da provode odredbe Statuta i drugih općih akata Udruge,
– Da pridonose ostvarivanju ciljeva i zadaća Udruge
– Da izvršavaju svoje obveze u vidu članarine i kućnog reda Udruge,
– Visinu članarine određuje Izvršni odbor kluba
– Da čuvaju i štite imovinu Udruge,
– Da doprinose ugledu Udruge.

Članak 19.
Aktivni član – odbojkaš pored obveza navedenih u članku 17. Dužan je:
– Redovito trenirati, kako bi svoje mogućnosti unaprijedio u procesu ostvarivanja vrhunskog sportskog rezultata,
– Na svim sportskim natjecanjima na kojima sudjeluje, svojim ponašanjem doprinositi ugledu Udruge,
– Na natjecanjima na kojima sudjeluje nastupati u opremi Udruge,
– Uredno koristiti, čuvati i ne oštećivati materijalna dobra Udruge,
– Poticati borbeni duh na natjecanjima, maksimalno se zalagati na treningu, natjecanju, u školi, na radnom mjestu,
– Poštivati odluke stručnih radnika i stručno-tehničke komisije.

Članak 20.
Udruga može svojim članovima i članovima aktivistima osigurati besplatno korištenje objekata i opreme, namiriti putne troškove, troškove smještaja i prehrane, nadoknaditi izgubljenu zaradu u svezi s natjecanjem ili sportskom priredbom, dati nagradu za postignute rezultate, davati potporu u novcu (stipendija, pojačana prehrana) i opremi, stručno usavršavanje i natjecanje.
Vrste i oblici naknade iz stavka ovog članka određuju se zakonom.

Članak 21.
Članstvo u Udruzi prestaje:
– Brisanjem iz evidencije, zbog neplaćanja članarine neprekidno 3.mjeseca,
– Istupanjem iz Udruge,
– Isključivanjem iz Udruge

Članak 22.
Udruga vodi popis svojih članova (igrača-ica). Popis članova vodi se elektronički, kao i temeljem licence za pojedine kategorije igrača-ica, za natjecateljsku sezonu. Osim podataka koji su na licenci, za aktivne članove (igrače-ice) sadrži i osobni identifikacijski broj (OIB). Popis članova vode treneri pojedinih kategorija, a jedan primjerak istog nalazi se kod tajnika Udruge i u zajednici sportskih udruga grada Valpova(knjigovodstveni servis).

Članak 23.
Članstvo u Udruzi prestaje:
– Prestankom postojanja Udruge
– Istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva izvršnom odboru Udruge
– Usmenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva pred izvršnim odborom Udruge
– Isključenjem zbog neplaćanja članarine za prošlu godinu
– Smrću člana

Stegovna odgovornost članova

Članak 24.
Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.
Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:
– Kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge
– Nepoštivanje odredaba Statuta
– Nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge
– Neizvršavanje preuzetih obveza
– Nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi
– Nesavjesno ili nezakonito raspolaganje imovinom Udruge
– Narušavanje ugleda Udruge

Članak 25.
Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.
Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge, Izvršni odbor kluba, treneri pojedinih kategorija.
Stegovni postupak vodi i izriče stegovne mjere sud časti, koji bude izabran na prvoj sjednici Izvršnog odbora Udruge.

Članak 26.
U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu. Stegovni postupak vodi se sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti članova Udruge koji donosi Skupština Udruge.

Članak 27.
Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
– Opomena
– Isključenje iz Udruge

Članak 28.
Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Izvršnom odboru Udruge.

Izvršni odbor Udruge dužan je riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Izvršnog odbora Udruge o isključenju je konačna.

Članak 29.
Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Izvršni odbor na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluke tijela Udruge.
Svaki član Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.
Na upozorenje i pritužbe člana Izvršni odbor je dužan odgovoriti pismeno u roku od 30 dana od njihova primitka.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 30.
Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Članak 31.
Tijela Udruge su:
1. Skupština Udruge
2. Predsjednik Udruge
3. Tajnik Udruge
4. Izvršni odbor
5. Nadzorni odbor
6. Sud časti

1.SKUPŠTINA UDRUGE

Članak 32.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu čine svi aktivni članovi-igrači, podupirući, zaslužni i počasni članovi Udruge.

Članak 33.
Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine

Članak 34.
Sjednice Skupštine saziva i vodi predsjednik Udruge.
U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Skupštine saziva i vodi tajnik Udruge ili jedan od članova izvršnog odbora Udruge.
Skupština se saziva najmanje 10 dana prije održavanja sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima Udruge.
Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan vrijeme i mjesto održavanja.

Članak 35.
Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Izvršni odbor kluba ili Nadzorni odbor na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje pola članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Izvršni odbor ili Nadzorni odbor Udruge ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1.ovog članka sazvati će je predlagatelji.
Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.

Članak 36.
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge koja su ovlaštena sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge.

Članak 37.
Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Udruge. Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova. Odluka o prestanku djelovanja Udruge donosi se dvotrećinskom većinom svih članova Udruge. Glasovanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge, a jedan primjerak dostavlja se i zajednici sportskih Udruga grada Valpova.

Članak 38.
Skupština Udruge ima sljedeća prava i obveze:
– Usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
– Bira i razrješava predsjednika i tajnika Udruge
– Bira i razrješava Izvršni i Nadzorni odbor
– Odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
– Usvaja plan i program rada, financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
– Usvaja godišnje financijsko izvješće
– Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
– Donosi odluku o statusnim promjenama
– Odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge

2.PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 39.
Predsjednik Udruge ovlašten je za zastupanje Udruge. Predsjednik Udruge obnaša izvršne i druge poslove određene ovim Statutom

Članak 40.
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od 4 godine (četiri). Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika Udruge.
Za svoj rad Predsjednik Udruge je odgovoran Skupštini Udruge kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Članak 41.
Predsjedniku Udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:
– Na vlastiti zahtjev
– U slučaju nemogućnosti obnašanja dužnosti duljem od 6 (šest)mjeseci
– Opozivom

Članak 42.
Do opoziva Predsjednika Udruge može doći zbog razloga navedenih u članku 24. Ovog Statuta. Postupak za opoziv Predsjednika Udruge može se pokrenuti na zahtjev najmanje pola članova Udruge ili na zahtjev Izvršnog ili Nadzornog odbora.
O zahtjevu za opoziv Predsjednika Udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge, koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta. Predsjednik Udruge biti će opozvan ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom svih članova Udruge.

Članak 43.
U slučaju prestanka mandata Predsjednika Udruge prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika Udruge za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge.
U slučaju opoziva Predsjednika Udruge, na sjednici na kojoj je isti opozvan, bira se novi Predsjednik Udruge za preostali dio mandata.

Članak 44.
Predsjednik Udruge ima sljedeća prava i obveze:
– Odgovara za zakonitost rada Udruge
– Vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine (ako statutom nije drukčije propisano)
– Odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini
– Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga
– Sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
– Obnaša i druge poslove u skladu sa zakonom (članak 19.), Statutom i aktima Udruge

3. TAJNIK UDRUGE

Članak 45.
Tajnik Udruge ovlašten je za zastupanje Udruge.
– Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovno imenovana za tajnika
– Zastupa Udrugu, skrbi se za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom propisanim obvezama Udruge,
– Odgovoran je za pravovremenu pripremu materijala za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora,
– Skrbi o izvršavanju zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora,
– Naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Udruge,
– Potpisuje ugovore i daje naloge u smislu realizacije programa i financijskog plana,
– Skrbi o obavještavanju javnosti o radu Udruge,
– Izvršava i druge obveze utvrđene zakonom i odlukom Skupštine i Izvršnog odbora,
– Skrbi se o rasporedu natjecanja i odgovoran je za pravovremeno organiziranje natjecanja i putovanja,
– Organizira i ugovara sportska natjecanja, utakmice, prijevoz igrača,
– Prati normativne akte Saveza i daje izvješća Izvršnom odboru o izmjenama,
– Odgovoran je za ispravnost sportskih iskaznica (registracija) igrača,
– Skrbi i odlaže (arhivira) pismenu dokumentaciju Udruge,
– Poslovi se mogu obavljati volonterski ili uz naknadu, a u slučaju potrebe može biti i profesionalac

4. IZVRŠNI ODBOR UDRUGE

Članak 46.
Izvršni odbor bira Skupština Udruge na svojoj izbornoj sjednici Skupštine Udruge.
– Izvršni odbor broji 5 (pet) članova
– Članovi Izvršnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti u radu Izvršnog odbora,
– Članovi Izvršnog odbora biraju se iz redova predstavnika Skupštine na vrijeme od 4 (četiri) godine
– Radom Izvršnog odbora rukovodi Predsjednik Udruge, a u slučaju njegove spriječenosti taj posao obnaša tajnik kluba
– Sjednice Izvršnog odbora kluba sazivaju se prema potrebi, a najmanje jednom u 3 (tri) mjeseca
– Sjednice izvršnog odbora saziva Predsjednik Udruge
– Zahtjev za sjednicu Izvršnog odbora Udruge može sazvati i predsjednik Nadzornog odbora,
– Zahtjev za sjednicu Izvršnog odbora može sazvati najmanje 3 člana Izvršnog odbora,
– Na zahtjev tajnika Udruge.
Poziv za sjednicu Izvršnog odbora s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za Izvršni odbor dostavlja se članovima najmanje 3 dana prije održavanja sjednice.
Način rada Izvršnog odbora, kao i prava i obveze članova, pobliže uređuje Poslovnik Izvršnog odbora.

Članak 47.
Izvršni odbor nadležan je da:
– Utvrđuje prijedlog Statuta i drugih općih pojedinačnih akata koje donosi Skupština,
– Priprema materijale o kojima će odlučivati Skupština,
– Utvrđuje i predlaže Skupštini donošenje srednjoročnog plana razvoja, godišnjeg programa, financijskog plana, te prihvaćanja završnog računa Udruge,
– Izvršava financijski plan Udruge u okviru financijskog plana, odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava,
– Upravlja pokretnom imovinom Udruge i odlučuje o poslovima redovnog upravljanja nekretninama koje su u vlasništvu Udruge,
– Provodi i osigurava provođenje odluka Skupštine,
– Osigurava rad i djelovanje Udruge između sjednica Skupštine,
– Odlučuje o organizaciji obnašanja stručnih, administrativnih i sličnih poslova za potrebe Udruge,
– Bira i vrši opoziv predstavnika Udruge u druga tijela i organizacije,
– Vrši opoziv Predsjednika Udruge
– Bira, imenuje i razrješava likvidatora Udruge
– Bira, imenuje i razrješava članove stalnih i povremenih povjerenstava,
– Usvaja Poslovnik o svom djelovanju,
– Usvaja kalendar natjecanja i donosi odluku o rasporedu korištenja objekata,
– Imenuje tajnika i razrješava ga dužnosti,
– Vrši funkciju drugostupanjskog tijela suda časti,
– Određuje predstavnika Kluba za natjecanje u kojem sudjeluje Udruga.

Članak 48.
Članu Izvršnog odbora prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:
– Prestankom članstva u Udruzi,
– Svojevoljnim istupom iz Izvršnog odbora,
– Ako je opozvan,
– Ako ne obnaša dužnosti prema zahtjevu Skupštine i Izvršnog odbora
– Ako ne obnaša dužnost u skladu sa člankom 24. Ovog Statuta
– Novog člana može se izabrati na sjednici Izvršnog odbora, a na prijedlog članova Izvršnog odbora. Mandat novo izabranog člana Izvršnog odbora traje do isteka vremena na koje je bio izabran član Izvršnog odbora komu je prestao mandat.

Članak 49.
Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati, ako je na sjednici nazočno više od polovine njegovih članova.
Izvršni odbor donosi odluke o pitanjima iz svog djelokruga većinom glasova svojih članova.
Odluke Izvršnog odbora donose se javnim glasovanjem dizanjem ruke.

Članak 50.
Članovi Izvršnog odbora odgovorni su Skupštini Udruge za svoj osobni i kolektivni rad.
Skupština može ukinuti akt odnosno obustaviti mjeru koju je donio Izvršni odbor donošenjem akta, odnosno poduzimanjem mjere ako je prekoračio ovlaštenje ili povrijedio opće akte Udruge, ili ako se tim aktom ne provodi utvrđena politika ili ne izvršava odluka Skupštine.

5.NADZORNI ODBOR UDRUGE

Članak 51.
– Nadzorni odbor bira se na sjednici Skupštine Udruge
– Nadzorni odbor sačinjavaju 3 (tri) člana (predsjednik i dva člana)
– Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine
– Predsjednik Nadzornog odbora nakon isteka mandata, može biti više puta biran

Članak 52.
Nadzorni odbor nadležan je da:
– Kontrolira provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Udruge,
– Vrši kontrolu izvršenja zakonskih, ugovornih i drugih obveza Udruge,
– Kontrolira poštivanje odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge i njegovih tijela,
– Kontrolira i analizira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana Udruge,
– Predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti za sprečavanje i otklanjanje nepravilnosti u radu,
– Poduzima i druge mjere u svezi sa svojim poslovima, zadacima i djelokrugom rada.

Članak 53.
O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor obavješćuje Skupštinu, odnosno tijelo o čijem radu je nastala nepravilnost.
Ako se nepravilnosti povremeno ne otklone nužan je o tome obavijestiti tijelo društvene kontrole i inspekciju, ured za prosvjetu, kulturu, informiranje i sport te zajednicu sportskih udruga grada Valpova.
O svom radu Nadzorni odbor podnosi izvješće Skupštini Udruge.

Članak 54.
Zadaća, način rada i djelovanje Nadzornog odbora utvrđuje se pobliže poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

7. SUD ČASTI

Članak 55.
Sud časti broji 3 člana, a njegov rad reguliran je stegovnim pravilnikom Kluba, a bira se na prvom sastanku Izvršnog odbora.

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGE I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA

Članak 56.
Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.
Odluku o udruživanju u učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora Udruge.

Članak 57.
Udruga može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Repubike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.
Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora Udruge.

Članak 58.
Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuje se Pravilnikom o radu podružnica. Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Izvršnog odbora Udruge.

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 59.
Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarske djelatnosti sukladno članku 31. Zakona, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna lokalne i regionalne samouprave te fondova ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom te njezine nepokretne i pokretne stvari i druga imovinska prava.

Članak 60.
Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom u skladu sa zakonom.
O raspolaganju imovinom odlučuje predsjednik Udruge i tajnik Udruge, u suglasnosti sa članovima Izvršnog odbora Udruge, na prijedlog plana i programa rada i djelovanja za pojedinu kalendarsku natjecateljsku sezonu.


VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRETANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 61.
Udruga prestaje postojati:
– Odlukom Skupštine Udruge o prestanku Udruge,
– Odlukom Skupštine Udruge i pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom Udruge razdvajanjem
– U drugim slučajevima predviđenim Zakonom.
Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Udruge.

LIKVIDATOR UDRUGE

Članak 62.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

Članak 63.
Likvidator je dužan ispunjavati sve zakonske i poštivati rokove, koji su propisani Zakonom, u slučaju prestanka djelovanja Udruge.
Likvidatora bira i opoziva Izvršni odbor Udruge na mandat od 4 (četiri) godine. Ista osoba može više puta biti birana za Likvidatora.

Članak 64.
U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.

IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 65.
Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge, te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su taj spor riješiti mirenjem.
Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred sudom časti Udruge.

Članak 66.
Članovi udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.
U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Članak 67.
U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Izvršni odbor Udruge.

Članak 68.
U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član može zatražiti mišljenje Izvršnog odbora Udruge.
U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Izvršni odbor dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 69.
Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova od ukupnog broja redovnih nazočnih članova Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 70.
Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje pola redovnih članova Udruge. Inicijativa se podnosi u pisanom obliku predsjedniku Udruge koji je dužan prijedlog izmjena i dopuna uvrstiti na dnevni red prve slijedeće sjednice Skupštine
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Članak 71.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.
Tumačenja drugih akata Udruge daje Izvršni odbor Udruge.

Članak 72.
O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Izvršni odbor Udruge.

Članak 73.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.


U Valpovu 14. ožujka 2020.godine

Predsjednik Udruge Josip Medved